BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Drupal iCal API//EN BEGIN:VEVENT UID:eb744c3d-1f9e-4593-acb8-04618cfb331d DTSTART;VALUE=DATE:20230501 SEQUENCE:0 TRANSP:TRANSPARENT DTEND;VALUE=DATE:20230502 LOCATION:Διεύθυνση \nΚατάκολο SUMMARY:Πρωτομαγιά στο Κατάκολο με μουσική &\ nδιαγωνισμό στεφανιού CLASS:PUBLIC DESCRIPTION:Περιγραφή \n\nΑΠΌ ΤΟΝ ΔΉΜΟ ΠΎΡΓΟΥ ΚΑ Ι ΤΟΝ\nΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌ ΣΎΛΛΟΓΟ ΚΑΤΑΚΌΛΟΥ «Ο\n ΦΆΡΟΣ»\n\nΟ Δήμος Πύργου και ο Πολιτιστικ ός\nΣύλλογος Κατακόλου «Ο Φάρος»\,\nσυνεχ ίζοντας την αγαστή συνεργασία\,\nδιοργαν ώνουν μια ξεχωριστή γιορτινή\nεκδήλωση γ ια την Πρωτομαγιά με καλή\nμουσική και δρ άσεις στην πλατεία του\nΚατακόλου και ώρ α 13.00 για μικρούς και\nμεγάλους.\n\nΤο μουσ ικό σχήμα «Λαϊκό πεντάγραμμo»\nθα κρατήσ ει συντροφιά με αγαπημένα\nλαϊκά τραγούδ ια\, ενώ ο Πολιτιστικός\nΣύλλογος προγραμ ματίζει δράσεις για\nόλους τους παρευρισ κόμενους.Ο\nΔήμαρχος Πύργου\, Παναγιώτης\ nΑντωνακόπουλος απευθύνει ανοιχτή\nπρόσ κληση προς όλους τους δημότες να\nγιορτά σουν την ημέρα της Εργατικής\nΠρωτομαγιά ς στο ανοιξιάτικο Κατάκολο\,\nμε καλή μου σική στην πλατεία του\nΚατακόλου.\n\nΛίγο πριν τη συναυλία\, η πρόεδρος του\nΠολιτι στικού Συλλόγου Κατακόλου «Ο\nΦάρος» Ελέ νη Τερζοπούλου και τα μέλη\,\nδιοργανώνου ν τον πιο…λουλουδάτο\nδιαγωνισμό. Σε συν εργασία με τον\nαντιδήμαρχο Πρασίνου Μαρ ίνο Αχτύπη\nκαι την Υπηρεσία Πρασίνου θα\ nμοιράσουν δωρεάν λουλούδια στους\nεπισκ έπτες για να κατασκευάσουν το\nστεφάνι τ ους και να πάρουν μέρος στο\nδιαγωνισμό γ ια το καλύτερο στεφάνι.\nΣτο πλαίσιο των εκδηλώσεων\, η πρόεδρος\nτης Ομάδας παραδ οσιακών σπόρων Όλγα\nΡουβά\, θα μιλήσει κ αι θα μοιράσει\nδωρεάν σπόρους στους επι σκέπτες\n X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE DTSTAMP:20230523T140000Z END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:4699864e-0b1a-41f6-89b8-6a31992a0759 DTSTART;VALUE=DATE:20230501 SEQUENCE:0 TRANSP:TRANSPARENT DTEND;VALUE=DATE:20230502 LOCATION:Διεύθυνση \nΜέλισσα SUMMARY:Πρωτομαγιά στο χωριό Μέλισσα CLASS:PUBLIC DESCRIPTION:Περιγραφή \n\nΠρωτομαγιά στο χωριό Μέλισσα του\nδήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης\, \nδιοργανώνουν την Κυριακή 30 Απριλίου η\n Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας\, ο\nΠεριφερε ιάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης\, ο\nΑντιπεριφ ερειάρχης Πολιτισμού και\nΤουρισμού Νικ ος Κοροβέσης και η\nΠρόεδρος της τοπικής κοινότητας\nΑλεξάνδρα Λυκοκανέλλου προσ καλώντας\nτους Ηλείους να καλωσορίσουν ό λοι\nμαζί την άνοιξη\, με πολλές εκπλήξει ς\nγια μικρούς και μεγάλους.\n«Σας περιμέ νουμε τη Κυριακή 30\nΑπριλίου στο χωριό μα ς\,στην κοινότητα\nΜελισσας του Δήμου Ανδ ραβίδας-\nΚυλλήνης\, να καλωσορίσουμε όλο ι μαζί\nτην άνοιξη. - Αγοράστε τα λουλούδι α σας\nστη ανθοκομική έκθεση τοπικών\nανθ οκόμων.\n\n* Γνωρίστε και προμηθευτείτε αγ νά\nτοπικά προϊόντα της περιοχής\, από τη ν\nέκθεση τοπικών προϊόντων- παραγωγών.\n * Λάβετε μέρος στους πιο\nδιασκεδαστικού ς «αγώνες» ποδηλάτων\nισορροπίας για παι διά 2 έως 5 ετών\, με\nμετάλλια\, μπλουζάκια και δώρα για όλα\nτα παιδιά που συμμετέχ ουν.\n * Δοκιμάστε τις ικανότητές σας στο\n άθλημα της τοξοβολίας ανεξάρτητα την\nηλ ικία σας!\n * Φτιάξτε το δικό σας στεφάνι μ αζί με\nτα παιδιά σας\, με δωρεάν φυσικά υ λικά\nπου σας παρέχουμε»\n\n \n\n X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE DTSTAMP:20230523T140000Z END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:6ee7ceca-e66e-4799-a024-a83ec5af79a6 DTSTART;VALUE=DATE:20230429 SEQUENCE:0 TRANSP:TRANSPARENT DTEND;VALUE=DATE:20230502 LOCATION:Διεύθυνση \nΚαϊάφα SUMMARY:Φεστιβάλ Αναρρίχησης Καϊάφα & 1ο\nΚύπ ελλο Αναρρίχησης Βράχου CLASS:PUBLIC DESCRIPTION:Περιγραφή \n\nΤο τριήμερο της Πρωτο μαγιάς θα\nδιεξαχθεί\, στο Αναρριχητικό Π εδίο\nΚαϊάφα\, το «Φεστιβάλ Αναρρίχησης\n Καϊάφα και 1ο Κύπελλο Αναρρίχησης\nΒράχο υ»\, που διοργανώνει η\nΟρειβατική-Αναρρι χητική Λέσχη Πύργου\nκαι η Ελληνική Ομοσ πονδία\nΟρειβασίας-Αναρρίχησης\, σε\nσυνδ ιοργάνωση του Δήμου Ζαχάρως και\nτης Περ ιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ένα\nπλούσιο τ ριήμερο\, στο ανανεωμένο και\nεμπλουτισμ ένο με νέες διαδρομές\nΑναρριχητικό Πεδί ο Καϊάφα\, θα χαρίσει\nτην ευκαιρία σε μικ ρούς και μεγάλους\,\nεπαγγελματίες και απ λούς επισκέπτες\nνα δοκιμάσουν την αναρρ ίχηση στη φύση\nμε την καθοδήγηση έμπειρ ων\nαναρριχητών! Στο φεστιβάλ θα\nπροσκλη θούν αθλητές αναρρίχησης\nβράχου από σωμ ατεία της Ελληνικής\nΟμοσπονδίας Ορειβα σίας-Αναρρίχησης\nαπό όλη την Ελλάδα\, οι οποίοι θα\nσκαρφαλώσουν στις περισσότερ ες από 30\nδιαδρομές διαφόρων επιπέδων\, ε νώ θα\nυπάρξει μέριμνα ώστε\, συγκεκριμέν ες\nώρες\, να δοκιμάσουν την αναρρίχηση\nβ ράχου και οι επισκέπτες.\n\n \n\nΑΝΑΛΥΤΙΚΆ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΡΙΗΜΈΡΟΥ\n\n \n\nΣΑΒΒΑΤΟ 29/4/23\n\n10:00-14:00 – Αναρριχητικές επιδείξεις από\nτους μικρούς αθλητές της ΟΑΛΠ και\nα ναρρίχηση από μικρούς επισκέπτες σε\nεπι λεγμένες εκπαιδευτικές διαδρομές\n\n14:00-16 :00 – Διάλειμμα\n\n16:00-20:00 – Αναρριχητικές επιδείξεις από\nτο εφηβικό τμήμα της ΟΑΛ Π και\nαναρρίχηση από ενήλικες επισκέπτε ς σε\nεπιλεγμένες εκπαιδευτικές διαδρομ ές\n\n17:00-20:00 – Πεζοπορία προς την ακρόπολ η\nτης Αρχαίας Σαμίας από το\nαναρριχητικ ό πεδίο (με οδηγό)\n\n \n\nΚΥΡΙΑΚΗ 30/4/23\n\n09:00-1 4:00 – Α’ αγώνας Κυπέλλου\nΑναρρίχησης Βρ άχου Καϊάφα\n\n14:00-16:00 – Διάλειμμα\n\n16:00-20:00 – Α’ αγώνας Κυπέλλου\nΑναρρίχησης Βράχ ου Καϊάφα (συνέχεια)\n\n21:00 – Χαιρετισμοί επισήμων\, Απονομές\n\n \n\nΔΕΥΤΕΡΑ 1/5/23\n\n10:0 0-14:00 – Ελεύθερο πρόγραμμα για\nσκαρφάλωμ α και καθαρισμό\nΑναρριχητικού Πεδίου Κα ϊάφα\n\n \n X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE DTSTAMP:20230523T140000Z END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2e982aaf-94f4-4829-b7b2-06c5b0355ccc DTSTART;VALUE=DATE:20230514 SEQUENCE:0 TRANSP:TRANSPARENT DTEND;VALUE=DATE:20230515 LOCATION:Διεύθυνση \nΠύργος SUMMARY:2o RUN PYRGOS CLASS:PUBLIC DESCRIPTION:Περιγραφή \n\nΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΎΜΕ ΌΛΟΥΣ ΝΑ ΓΊΝΕΤΕ ΜΈΡΟΣ\nΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΏΝ ΕΚΔΗΛΏΣΕ ΩΝ ΤΟΥ «2ΟΥ RUN\nPYRGOS»!\n\nΑξιοποιούμε με κάθε δυνατό και\nαποτελεσματικό τρόπο τη ξεχ ωριστή\nαυτή διοργάνωση και να παρακινήσ ουμε\nόσο το δυνατόν περισσότερους\nσυμπ ολίτες μας\, μικρούς και μεγάλους\,\nστην άθληση και την υγιεινή ζωή.\n\nΔίνουμε μέσ α από την συγκεκριμένη\nδιοργάνωση\, την ευκαιρία στους\nδρομείς να επιστρέψουν σ τις\nαγαπημένες τους συνήθειες\, αλλά και \nστην πόλη μας να αποκτήσει γιορτινή\nμο ρφή\n\nΜε σύνθημα: «ΤΡΕΧΟΥΜΕ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ!! \nΤΡΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ!!\n\nΗ εκκίνηση και ο τερματισμός όλων των\nαγώνων θα πραγμα τοποιηθούν στον\nοριοθετημένο χώρο της Κ εντρικής\nΠλατείας\, όπου θα βρίσκονται κ αι όλες\nοι υποστηρικτικές λειτουργίες τ ης\nΔιοργάνωσης.\n\nΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗΣ \n\nΚΥΡΙΑΚΉ 14 ΜΑΪ́ΟΥ 2023\n\nΕκκινήσεις:\n\n * Αγώνα Δρόμου 5 χλμ: 10:45\n * Αγώνα Δρόμου 2 χλ μ.: 11:30\n * Αγώνα Δρόμου 1 χλμ.: 11:45\n\nΣΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΟΎΜΕ ΌΛΟΥΣ ΝΑ ΓΊΝΕΤΕ ΜΈΡΟΣ\nΤΩΝ ΑΘΛΗΤ ΙΚΏΝ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ ΤΟΥ\n«2ΟΥ RUN PYRGOS»!\n\n \n\nΔ ήλωση Συμμετοχής ΕΔΏ\n[https://event.athletopia.com/2oru npyrgou?step=1]\n\n \n\n \n X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE DTSTAMP:20230523T140000Z END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:e3f79ee5-f360-423f-b670-2d7eafc9b884 DTSTART;VALUE=DATE:20230424 SEQUENCE:0 TRANSP:TRANSPARENT DTEND;VALUE=DATE:20230430 LOCATION:Διεύθυνση \nΑρχαία Ολυμπία SUMMARY:Διεθνής Αγώνας Rally Raid σε Καλάβρυτα κα ι\nΑρχαία Ολυμπία CLASS:PUBLIC DESCRIPTION:Περιγραφή \n\nΤο Αθλητικό Σωματείο Ομάδα Εκτός\nΔρόμου\, μέλος της Αθλητικής \nΜοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας\nΕλλάδο ς (ΑΜΟΤΟΕ)\, σε συνεργασία με την\nΠεριφέρ εια Δυτικής Ελλάδας\,\nδιοργανώνειαπό 24 έ ως 29 Απριλίου 2023\,\nστην περιοχή των Δήμων Καλαβρύτων και\nΑρχαίας Ολυμπίας\, 6ήμερ ο Διεθνή Αγώνα\nRallyRaid με μοτοσυκλέτες στο πλαίσιο της\nπροώθησης του μηχανοκινήτο υ\nαθλητισμού.\n\nΤο OlympiaRally είναι αθλητική αγωνιστική\nεκδήλωση με μοτοσυκλέτες Rall y\, με\nπολλούς συμμετέχοντες και από το\nε ξωτερικό\, με σαφή τουριστικό αλλά και\nα γωνιστικό χαρακτήρα\, που γίνεται υπό\nτη ν Αιγίδα της Ομοσπονδίας μας\,\nΑΜΟΤΟΕ. Oι αγώνες έχουν ιδιαίτερη\nσημασία για την Ελληνική και Διεθνή\nΑθλητική Μοτοσυκλέ τα\, καθώς\nαναμένεται να συγκεντρώσουν\n σημαντικό αριθμό συμμετοχών και\nεπισκε πτών.\n\nΥπολογίζεται ότι στη διάρκεια τη ς\nδιοργάνωσης 150 και πλέον\nσυμμετέχοντε ς με τους συνοδούς τους\,\nθα περιηγηθούν στα Καλάβρυτα και την\nΑρχαία Ολυμπία οδ ηγώντας στα γύρω\nβουνά\, ενώ παράλληλα θ α ζήσουν και την\nκαθημερινότητα στην πό λη δίνοντάς\nτους την ευκαιρία να γνωρίσ ουν τις\nφυσικές ομορφιές του τόπου\, την\ nπαράδοση\, την ιστορική μνήμη και την\nπο λιτιστική κληρονομιά.\n\nΟι φίλοι των αγώ νων RallyRaid θα μπορούν να\nμαθαίνουν τα όσα συμβαίνουν στο Olympia\nRally\, μέσα από τον ηλε κτρονικό ιστότοπο\nτου αγώνα ΕΔΩ [https://www.o lympiarally.com/].\n X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE DTSTAMP:20230523T140000Z END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:10b0f208-e8f8-4cf2-8553-3e0a1fe05507 DTSTART;VALUE=DATE:20230519 SEQUENCE:0 TRANSP:TRANSPARENT DTEND;VALUE=DATE:20230521 LOCATION:Διεύθυνση \nΚτήμα Μερκούρη SUMMARY:1ο Φεστιβάλ Οίνων\, ποτών & παραδοσιακ ών\nγεύσεων CLASS:PUBLIC DESCRIPTION:Περιγραφή \n\nΗ Ηλεία\, προικισμένος και ευλογημένος\nαπό την φύση τόπος\, φημ ίζεται για τους\nαμπελώνες της στην εύφο ρη γη της και\nτην πλούσια οινοπαραγωγή τ ης που τα\nτελευταία χρόνια έχει σημειώσ ει\nμεγάλη εξέλιξη.\n\nΥπέροχα Κτήματά με αμπελώνες και\nσύγχρονες εγκαταστάσεις Οινοποιείων\,\nτα οποία είναι επισκέψιμα από έλληνες\nκαι ξένους τουρίστες\, προσφ έρουν μέσα\nαπό τις ξεναγήσεις στους χώρ ους τους\,\nσπουδαίες οινικές γευστικές\n εμπειρίες στους επισκέπτες.\n\nΗ Περιφέρε ια Δυτικής Ελλάδας\, ο δήμος\nΠύργου και η εφημερίδα Πρωινή\nδιοργανώνουν το “1ο Φ εστιβάλ Οίνων\,\nποτών και παραδοσιακών γ εύσεων N.\nΗλείας” που θα πραγματοποιηθε ί\nΠαρασκευή και Σάββατο 19 & 20 Μαΐου\, στο\n ειδυλλιακό Κτήμα Μερκούρη\n[http://www.mercouri.gr/ gr/gr_home.html]\, στο χώρο των\nεγκαταστάσεων το υ Οινοποιείου της\nοικογένειας Κανελλακ όπουλου στο\nΚορακοχώρι.\n\nΣτην διοργάνω ση συμμετέχουν το\nΕπιμελητήριο Ηλείας\, τα Οινοποιεία\nτου νομού\, ποτοποιίες\, πο λιτιστικοί\nσύλλογοι και σύλλογοι γυναι κών από\nόλο το νομό\, σύλλογοι εστίασης κ αι\nφορείς από τον τομέα του τουρισμού.\n X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE DTSTAMP:20230523T140000Z END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:bfbef020-9048-49a0-bbf5-ca6160236c20 DTSTART;VALUE=DATE:20230514 SEQUENCE:0 TRANSP:TRANSPARENT DTEND;VALUE=DATE:20230515 LOCATION:Διεύθυνση \nΠόλη του Πύργου SUMMARY:Ανθεστήρια 2023 CLASS:PUBLIC DESCRIPTION:Περιγραφή \n\nΗ μεγάλη γιορτή της Άν οιξης και των\nΛουλουδιών\, τα «Ανθεστήρι α»\,\nαναβιώνουν στην πόλη του Πύργου\nτην  ΚΥΡΙΑΚΉ 14 ΜΑΊΟΥ με σειρά\nεκδηλώσεων κα ι δράσεων. \n\nΜε μεγάλη παρέλαση\, άρματα\ ,\nστολισμούς\, τριήμερη Ανθοκομική\nΈκθε ση στο Επαρχείο\, χορευτικές\nεκδηλώσεις\ , συναυλία\, και άλλα\nδρώμενα. \n\n * Ο Δήμο ς Πύργου απευθύνει ανοιχτή\nπρόσκληση πρ ος όλους να δηλώσουν\nσυμμετοχή και να πά ρουν μέρος στη\nγιορτή που επιστρέφει δυ ναμικά στην\nπόλη μας. \n X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE DTSTAMP:20230523T140000Z END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:f661fd96-f94d-46dc-8abb-d763faecf1c6 DTSTART;VALUE=DATE:20230512 SEQUENCE:0 TRANSP:TRANSPARENT DTEND;VALUE=DATE:20230515 LOCATION:Διεύθυνση \nΕπαρχείο SUMMARY:Ανθοκομική Έκθεση CLASS:PUBLIC DESCRIPTION:Περιγραφή \n\nΟ Δήμος Πύργου\, στο πλ αίσιο των\n«Ανθεστηρίων 2023»\, διοργανώνε ι\nτριήμερη Ανθοκομική Έκθεση στις 12-13\nκ αι 14 Μαΐου 2023 στο χώρο του Επαρχείου.\n\n* Κ αλούνται όλοι οι επαγγελματίες\n(ανθοπωλ εία-φυτώρια κ.α.) να δηλώσουν\nτη συμμετοχ ή τους στον Αντιδήμαρχο\nΠρασίνου Μαρίνο Αχτύπη.\n\nΤηλ.  6938 693961\n\nκαι  26213 62685 & 26213 62 682\n X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE DTSTAMP:20230523T140000Z END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:07d91c6c-ce34-410a-836e-50730c71701c DTSTART;VALUE=DATE:20230811 SEQUENCE:0 TRANSP:TRANSPARENT DTEND;VALUE=DATE:20230814 LOCATION:Διεύθυνση \nΑνδρίτσαινα SUMMARY:1ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους -ASFF -\nΑνδρίτσαινας CLASS:PUBLIC DESCRIPTION:Περιγραφή \n\n \n\nΤο 1ο Φεστιβάλ Ταιν ιών Μικρού Μήκους\nΑνδρίτσαινας - ASFF θα π ραγματοποιηθεί\nτον Αύγουστο στην ορειν ή πετρόκτιστη\nπόλη της Ανδρίτσαινας\, στ ην καρδιά της\nΠελοποννήσου. Το ASFF αποτελ εί άλλη μία\nσυναρπαστική πρωτοβουλία το υ\nΣυλλόγου Νέων Ανδρίτσαινας\n«Παρράσιο ι» – ένα από τα αρχαία\nαρκαδικά φύλα – π ου επιδιώκει να\nφέρει την τέχνη του κινη ματογράφου\nκαι των ταινιών μικρού μήκου ς\, πιο\nκοντά στην ιστορική έδρα του Δήμο υ\nΑνδρίτσαινας – Κρεστένων. Γιατί μέσα\n σε λίγα λεπτά μπορούν να ειπωθούν\nπολλά …\n\nΤο ASFF επιθυμεί να ταξιδέψει τους\nθεα τές μέσα από τις οπτικές\, τις\nαγωνίες\, τ ις σκέψεις και τα\nσυναισθήματα όλων των ειδών των\nκαλλιτεχνών. Έτσι\, το Φεστιβά λ Ταινιών\nΜικρού Μήκους Ανδρίτσαινας\nυ ποδέχεται ταινίες από δημιουργούς\nπου ε πιθυμούν να κάνουν το πρώτο τους\nβήμα στ η τέχνη του κινηματογράφου\, από\nφοιτητέ ς και σπουδαστές\, μέχρι\nανεξάρτητους κα ι επαγγελματίες\nκινηματογραφιστές.\n\n \n \nΤο 1ο ASFF θα διεξαχθεί το\nΣαββατοκύριακο 12 και 13 Αυγούστου\,\nακριβώς πριν από άλλ α παραδοσιακά\nφεστιβάλ που συνδέονται μ ε τον\nελληνικό πολιτισμό της υπαίθρου\, που\nκορυφώνονται στις 15 Αυγούστου.\nΣίγο υρα\, μια υπέροχη στιγμή για να\nεπισκεφθ είτε και να γνωρίσετε την\nιστορική Ανδρ ίτσαινα.\n\nΒραβεία: Το ASFF διεξάγεται στη βάση\nενός βραβείου κοινού με διαγωνισμό –\nψηφοφορία\, χωρίς κριτική επιτροπή.\nΈ τσι η οργανωτική επιτροπή θα δώσει\nστον νικητή-δημιουργό το βραβείο\n“Καλύτερης Ταινίας” του 1ου ASFF.\n\nΌροι και προϋποθέ σεις συμμετοχής:\n\n * Κάθε συμμετέχων επι τρέπεται να\nυποβάλει στο ASFF ένα και μονα δικό έργο.\n * Ο νικητής του βραβείου Καλύ τερης\nΤαινίας θα αποφασιστεί με ψηφοφορ ία\nτου κοινού. Κάθε θεατής θα μπορεί να\n ψηφίσει έως και 3 ταινίες.\n * Η διάρκεια τ ης ταινίας δεν πρέπει να\nείναι μεγαλύτε ρη από 30 λεπτά.\n * Όλες οι ταινίες που θα υ ποβληθούν θα\nπρέπει να έχουν ενσωματωμέ νους\nαγγλικούς υπότιτλους. Εάν η ταινία\ nέχει αγγλικό διάλογο\, τότε θα πρέπει\nνα ενσωματωθούν ελληνικοί και\nαγγλικοί υπ ότιτλοι.\n * Οι ταινίες υποβάλλονται μέσω του\n: https://filmfreeway.com/AndritsainaShortFilmFestival-ASFF?pendi ng=true\n * Αντίγραφο ταινίας σε ψηφιακό μέσο \nκαι σύνδεσμος για λήψη ταινίας θα\nαποσ ταλεί στη\nδιεύθυνση andritsaina.sff@gmail.com με τ ην\nένδειξη: Τίτλος Ταινίας\, Συγγραφέας\, \nΔιάρκεια.\n * Επιτρέπεται μόνο η υποβολή ταινιών\nπου δεν έχουν ανέβει ή προβληθε ί σε\nκαμία δημόσια πλατφόρμα ή ιστότοπο. \n\n \n\n[andr short film fest 2]\n X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE DTSTAMP:20230523T140000Z END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:f328df25-d7f5-48d8-bae0-b32a80173268 DTSTART;VALUE=DATE:20230507 SEQUENCE:0 TRANSP:TRANSPARENT DTEND;VALUE=DATE:20230508 LOCATION:Διεύθυνση \nΑρχαία Ήλιδα SUMMARY:ΔΡΟΜΟΣ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ 2023 – 8η συνεχόμενη \nχρονιά CLASS:PUBLIC DESCRIPTION:Περιγραφή \n\nΣτον τόπο όπου γεννήθ ηκαν οι\nΟλυμπιακοί Αγώνες\, την ιερή γη τ ης\nΉλιδας και της Ολυμπίας και κάθε\nτέσ σερα χρόνια οι αρχαίοι Έλληνες\nενωνόντο υσαν για να τιμήσουν τους\nθεούς τους\, η  ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΊΑ\nΟΛΥΜΠΊΑΣ διοργανώνει τον « ΔΡΌΜΟ ΤΗΣ\nΕΚΕΧΕΙΡΊΑΣ». Τον δρόμο που οδη γεί ΑΠΌ\nΤΗΝ ΉΛΙΔΑ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΊΑ. Τον δρόμ ο που\nοδηγεί από την Εκεχειρία στην Ειρή νη.\nΣτο διάβα τους οι δρομείς\, κήρυκες τ ης\nΕκεχειρίας\, τυγχάνουν της φιλοξενία ς\nτου Ξένιου Δία μέσα από τα χαρούμενα\nπ ρόσωπα των ανθρώπων που από τα βάθη\nτων αιώνων φτάνει στις μέρες μας\nγεφυρώνοντ ας το αρχαίο με το σύγχρονο.\nΟι σύγχρονο ι κάτοικοι\, απόγονοι των\nαρχαίων Ηλείων \, υποδέχονται τους\nδρομείς αλλά και του ς περιπατητές με\nένα ποτήρι δροσερό νερ ό από τις πηγές\nτους\, με παραδοσιακά προ ϊόντα φρούτα\,\nσταφίδες\, γαλακτοκομικά\, κρασιά\,\nχυμούς\, ξηρούς καρπούς\, ό\,τι έ χει ο\nκάθε ένας… Καρπούς που γεννά η\nΗλ ειακή γη και δίνουν απλόχερα στους\nσύγχ ρονους κήρυκες της Εκεχειρίας.\n\nΤο Μονο πάτι της Εκεχειρίας που ενώνει\nτην Ήλιδ α (τη διοργανώτρια πόλη των\nΟλυμπιακών Α γώνων) με την Ολυμπία (τον\nιερό τόπο τέλε σης των Ολυμπιακών\nΑγώνων) δεν είναι στρ ωμένο με\nροδοπέταλα. Έχει ανηφόρες\, κατ ηφόρες\nείναι μακρύ και δύσκολο… όπως ακ ριβώς\nη εκεχειρία. Όμως όλοι εμείς αθλητ ές\,\nστρατιωτικοί\, απλοί πολίτες κρατών τας\nένα κλαδί ελιάς τρέξαμε και θα\nξανα τρέξουμε αυτά τα 50\nΧΙΛΙΌΜΕΤΡΑ για να με ταφέρουμε και να\nμεταδώσουμε σε όλον το ν κόσμο το\nμήνυμα της Εκεχειρίας.\n\n \n\nΣ τον «ΔΡΌΜΟ ΤΗΣ ΕΚΕΧΕΙΡΊΑΣ»  θα\nβραβευθο ύν όλοι οι τερματίσαντες\,\nγιατί σημασία έχει ο δρόμος και η\nδιαδρομή προς την Εκ εχειρία. Γιατί η\nήττα θα είναι να μην πετ ύχουμε να\nφτάσουμε στο τέρμα\, που δεν εί ναι άλλο\nαπό την Εκεχειρία και τελικό\nπ ροορισμό την Ειρήνη.\n\nΘα υπάρξουν λεωφο ρεία για την\nκαλύτερη μετακίνηση των δρ ομέων.\nΠερισσότερες λεπτομέρειες εντός της\nφόρμας εγγραφής.\n\nΞΕΚΙΝΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦ Η ΣΟΥ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ!\n[https://forms.gle/c28NTuVtRZ1MGKs49]\ n X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE DTSTAMP:20230523T140000Z END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:45a70c55-b65c-46c1-a149-d0b1f1802244 DTSTART;VALUE=DATE:20230507 SEQUENCE:0 TRANSP:TRANSPARENT DTEND;VALUE=DATE:20230508 LOCATION:Διεύθυνση \nΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ - ΚΡΕΣΤΕΝΑ SUMMARY:1ο RUN ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ CLASS:PUBLIC DESCRIPTION:Περιγραφή \n\nΜε μια καταπληκτική δ ιαδρομή στην\nορεινή Ηλεία και συγκεκριμ ένα από το\nΠαγκόσμιας Κληρονομιάς Μνημε ίο \"ΝΑΟΣ\nΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ\"\, μέχρι τ ην\nόμορφη και γραφική ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ\,\nδιο ργανώνεται για 1η φορά ο  Αγώνας\nτρεξίμα τος 14 χλμ\, την Κυριακή 07 Μαϊου\n2023.\n\nΟ Δήμ ος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων\, με\nσυνδιοργ ανωτές τον Αθλητικό Σύλλογο\n«Γ.Σ ΑΘΛΗΣΗ » και την Περιφέρεια\nΔυτικής Ελλάδας\, π ροκηρύσσει τον 1ο\nΑγώνα δρόμου με την επ ονομασία « 1ο RUN\nΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ – 14 ΧΛΜ -2 ΧΛΜ -1\nΧΛΜ» ο οποίος θα λάβει χώ ρα την\nΚυριακή καθώς και με την υποστήρι ξη\nτοπικών φορέων και συλλόγων.\n\n \n\nΠΡΌ ΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗΣ\n\n     ΚΥΡΙΑΚΗ 07/05/23 Δ ΡΌΜΟΣ ΤΡΕΞΊΜΑΤΟΣ 14\nΧΛΜ.\n\n           Ώρα Ε κκίνησης: 10:30\n\n           Σημείο Εκκίνηση ς:  ΝΑΟΣ\nΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ\n\n *\nΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 2 ΧΛΜ.\n\n           Ώρα Εκκίνησης: 11:3 0 \n\n           Σημείο Εκκίνησης: Πλατεία\n Ανδρίτσαινας\n\n *\nΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 ΧΛΜ.\n\n  Ώρα Εκκίνησης: 11:45\n\n Σημείο Εκκίνησης: Π λατεία\nΑνδρίτσαινας\n\n * ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜ ΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ\nΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ\nΕΡΘΟΥΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΝΗ\, ΣΤΟ ΧΩΡ Ο ΤΟΥ\nΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ\, ΑΠΟ\n 08:00-09:00 ΠΜ\, ΑΠ΄ΟΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ Η\nΜΕΤΑΦΟ ΡΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ\nΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ( ΕΠΙΚΟΥΡΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ). ΩΡΑ\nΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΛΕΩ ΦΟΡΕΙΩΝ 09:00 ΠΜ\n\n X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE DTSTAMP:20230523T140000Z END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:81fe8d71-a122-4bcd-9c87-1814f408fd80 DTSTART;VALUE=DATE:20230325 SEQUENCE:0 TRANSP:TRANSPARENT DTEND;VALUE=DATE:20230327 LOCATION:Διεύθυνση \nΑμαλιάδα\, Πύργος\, Αρχαί α Ολυμπία SUMMARY:Olympia Marathon 2023 CLASS:PUBLIC DESCRIPTION:Περιγραφή \n\nΞεκίνησαν οι εγγραφές για τον 7Ο\nΜΑΡΑΘΏΝΙΟ ΟΛΥΜΠΊΑΣ που διοργ ανώνει το\nσωματείο «Μαραθώνιος Ολυμπία ς» το\nΣάββατο 25 Μαρτίου και την Κυριακή 2 6\nΜαρτίου 2023\, σε συνδιοργάνωση με την\nΠε ριφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το\nαθλητικ ό σωματείο Κόροιβος Αμαλιάδας.\n\nΗ διοργ άνωση είναι υπό την αιγίδα και\nυποστήρι ξη των Δήμων Ήλιδας\, Πύργου\nκαι Αρχαίας Ολυμπίας.\n\nΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΤΟ ΥΣ ΕΞΉΣ\nΑΓΏΝΕΣ:\n\n * Μαραθώνιος (Αμαλιάδα – Αρχαία\nΟλυμπία) - Κυριακή 26 Μαρτίου στ ις 8:30\nπ.μ.\n * Ημιμαραθώνιος (Πύργος – Αρχ αία\nΟλυμπία) - Κυριακή 26 Μαρτίου στις 8:30\n π.μ.\n * Αγώνας Δρόμου Αρχαίας Ήλιδας 12\,6χλ μ.\n(Αρχαία Ήλιδα – Αμαλιάδα) - Σάββατο 25\n Μαρτίου στις 5:00 μ.μ.\n * Αγώνας Δρόμου Πύργ ου 5χλμ. (Πύργος) -\nΚυριακή 26 Μαρτίου στις 09:00 π.μ.\n * Αγώνας 2χλμ. Αμαλιάδα - Σάββατο 2 5\nΜαρτίου στις 17:15 μ.μ.\n * Αγώνας 2χλμ. Αρχα ία Ολυμπία - Κυριακή\n26 Μαρτίου στις 09:00 π. μ.\n * Πύργος Night Run - Σάββατο 25 Μαρτίου στις \n20:00 μ.μ. \n\nΣτόχος της διοργάνωσης είναι να δώσει\nτην ευκαιρία στους δρομείς της χώρας\nμας\, αλλά και του εξωτερικού να\nα γωνισθούν στην μαραθώνια απόσταση\nστον τόπο που γεννήθηκαν τα Ολυμπιακά\nΙδεώδη \, συνδέοντας δύο ύψιστες αξίες\nτου Ελλη νικού Πολιτισμού\, αυτές του\nΟλυμπιακού Πνεύματος και του\nΜαραθώνιου.\n\nΕπιπλέο ν ο αγώνας\, από την πρώτη του\nδιοργάνωση \, είναι αφιερωμένος στον\nπρώτο μαραθωνο δρόμο της ιστορίας\,\nΧαρίλαο Βασιλάκο\, ο οποίος ήταν και ο\nδεύτερος νικητής στου ς 1ους\nΟλυμπιακούς Αγώνες το 1896 στην Αθή να.\n\nΠαράλληλα θα αναπτυχθούν γύρω από τ η\nδιοργάνωση πολιτιστικά και άλλα\nδρώμ ενα με στόχο τη συμμετοχή της\nτοπικής κο ινωνίας του νομού Ηλείας\nκαι την προβολ ή και ανάδειξή του σε\nόλα τα επίπεδα.\n X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE DTSTAMP:20230523T140000Z END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:b6242231-4382-4513-af0c-357dbab97bd4 DTSTART;VALUE=DATE:20230401 SEQUENCE:0 TRANSP:TRANSPARENT DTEND;VALUE=DATE:20230402 LOCATION:Διεύθυνση \nΑρχαία Ολυμπία Ηλείας\, Τ .Κ. 27065 SUMMARY:Ποδηλατικός Αγώνας L’ÉTAPE CLASS:PUBLIC DESCRIPTION:Περιγραφή \n\nΗ ΕΥ ΖΗΝ Greece και η Πε ριφέρεια\nΔυτικής Ελλάδος ενώνουν τις δ υνάμεις\nτους και ανακοινώνουν τον ποδηλ ατικό\nαγώνα L’ÉTAPE Greece by Tour de France\, που \nέρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα\, 1\nΑ πριλίου 2023!\n\nΣτην Ελλάδα και για πρώτη φ ορά το 2023\, ο\nθρύλος του Tour de France συναντά τον\nελληνικό μύθο στα μαγευτικά τοπία τ ης\nΔυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα\nστ ην Αρχαία Ολυμπία! Οι συμμετέχοντες\nθα έχουν την ευκαιρία να προκαλέσουν\nτον ε αυτό τους\, να απολαύσουν έναν\nαπαράμιλλ ο συνδυασμό ελληνικής φύσης\nκαι αρχαία ς ιστορίας σε κλειστές\nδιαδρομές γύρω α πό τη γενέτειρα των\nΟλυμπιακών Αγώνων. \ n\nΤo Tour de France είναι ο δημοφιλέστερος\nποδη λατικός αγώνας στον κόσμο με\nβαθιά ιστο ρία από το 1903! Η\nδιοργανώτρια εταιρεία\, A SO\, θέλοντας να\nδώσει την εμπειρία των επ αγγελματιών\nποδηλατών του Tour de France στου ς χιλιάδες\nερασιτέχνες φίλους του αθλήμ ατος\,\nδημιούργησε τη σειρά L’ÉTAPE. Έχοντ ας\nήδη 21 χώρες διεξαγωγής στο ενεργητικ ό\nτου και προσθέτοντας άλλη μία\, την\nΕλ λάδα\, δίνει την ευκαιρία σε κάθε\nποδηλά τη ανά τον κόσμο να διασχίσει\nμοναδικές ποδηλατικές διαδρομές κάτω\nαπό τις  ίδ ιες συνθήκες που βιώνουν\nοι πρωταθλητές του Tour de France.\n\nΈνα μοναδικό άθλημα\, που συνδυάζει\nσωματική αλλά και ψυχική αντο χή\,\nταχύτητα\, θάρρος\, στρατηγική αλλά π άνω\nαπό όλα πάθος\, προσκαλεί όλους τους\ nερασιτέχνες ποδηλάτες να ξεπεράσουν\nτο ν εαυτό τους επιλέγοντας μία από τις\nτέσ σερις L’ÉTAPE εμπειρίες:\n\nThe Race 150km\n\nThe Ride 75km\n\nFamily Ride 35km\n\nKids Race\n\nΗ διοργάνωση για τ ο 2023 και τον πρώτο\nαγώνα αποφάσισε να δώ σει ένα επιπλέον\nόφελος στους ποδηλάτες που θα\nσυμμετάσχουν και θα τερματίσουν στις\nκατηγορίες των 150km & 75km. Με τον\nδιακ ριτικό τίτλο Pioneers θα χρίζουν\nπρονομίων στους αγώνες που θα\nακολουθήσουν με ειδ ικές τιμές\, early\nregistration στον ελληνικό αγώ να αλλά και\nστο L’etape du Tour\, δώρα και άλλα. \n\nΡαντεβού την 1η Απριλίου 2023 στην\nΑρχαί α Ολυμπία!\n\nΟι συμμετέχοντες μπορούν να\ nαπευθύνονται στο letapegreece@ezgreece.gr για\nτυχ όν ερωτήσεις και περισσότερες\nπληροφορ ίες. \n X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE DTSTAMP:20230523T140000Z END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:26744c3a-512d-4ec4-b413-87f29fab6aac DTSTART;VALUE=DATE:20230219 SEQUENCE:0 TRANSP:TRANSPARENT DTEND;VALUE=DATE:20230220 LOCATION:Διεύθυνση \nΠύργος Ηλείας\, Τ.Κ. 27100 SUMMARY:Η Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση CLASS:PUBLIC DESCRIPTION:Περιγραφή \n\nΗ παρέλαση που όλοι αγ απήσαμε και\n«έγραψε» ιστορία στον Πύργο \nεπιστρέφει δυναμικά!\n\nΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊΣΤΕ Τ Ο ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΓΚΡΟΥΠ ΚΑΙ\nΔΗΛΏΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΓΙΑ ΝΑ ΓΊΝΟΥΜΕ ΜΙΑ\nΜΕΓΆΛΗ ΠΑΡΈΑ! \n\nΓια δ ηλώσεις συμμετοχής που ξεκίνησαν\nκαι συ νεχίζονται με πολύ έντονο ήδη το\nενδιαφ έρον\, επικοινωνείτε:\n\n-Γιάννης Πλεμμένο ς        6955 093815\n(παιδικά γκρουπ και σχολε ίων)\n\n-Βίκυ Γκουγκουστάμου  26213 62428 (γκρο υπ\nιδιωτών)\n\n-Άντζελα Κύτταρη           262 13 62428\n(γκρουπ αθλητικών σωματείων)\n\n-Βασ ιλική Μάρκου         26213 62409 (γκρουπ\nπολιτ ιστικών συλλόγων και τοπικών\nκοινοτήτω ν)\n\nΕπιπλέον μπορείτε να απευθυνθείτε\nσ τον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού\nκαι τ ο Γραφείο Επικοινωνίας στον 1ο\nόροφο στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο.\n \n X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE DTSTAMP:20230523T140000Z END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:49f48e11-f0c6-48ea-b351-15ed0b4a2bcc DTSTART;VALUE=DATE:20230225 SEQUENCE:0 TRANSP:TRANSPARENT DTEND;VALUE=DATE:20230226 LOCATION:Διεύθυνση \nΚαπελέτο Ανδραβίδας\, Τ.Κ . 27052 SUMMARY:«Απόκριες στο Καπελέτο» CLASS:PUBLIC DESCRIPTION:Περιγραφή \n\nΗ ΠΕ Ηλείας της Περιφέ ρεια Δυτικής\nΕλλάδας σε συνεργασία με τ ον\nΕκπολιτιστικό Σύλλογο ΚΑΠΕΛΕΤΟ\nΗΛΕΙ ΑΣ\, διοργανώνουν την εκδήλωση\n«ΑΠΌΚΡΙΕ Σ ΣΤΟ ΚΑΠΕΛΈΤΟ» για τον\nεορτασμό της πιο κεφάτης γιορτής του\nχρόνου.  \n X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE DTSTAMP:20230523T140000Z END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:186fefe3-bc40-40e9-b554-e4f7b1d04559 DTSTART;VALUE=DATE:20230218 SEQUENCE:0 TRANSP:TRANSPARENT DTEND;VALUE=DATE:20230219 LOCATION:Διεύθυνση \nΠύργος Ηλείας\, Τ.Κ. 27100 SUMMARY:«Συναπάντημα Χορωδιών» CLASS:PUBLIC DESCRIPTION:Περιγραφή \n\nΗ ΠΕ Ηλείας της Περιφέ ρεια Δυτικής\nΕλλάδας σε συνεργασία με τ ον Σύλλογο\nΤραπεζικών Υπαλλήλων Νομού Η λείας\,\nδιοργανώνουν την εκδήλωση\n«ΣΥΝΑ ΠΆΝΤΗΜΑ ΧΟΡΩΔΙΏΝ» για τον\nεορτασμό του Τριωδίου με πολύ\nτραγούδι\, κέφι και χορ ό.  \n X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE DTSTAMP:20230523T140000Z END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:107c8e04-a319-4c16-8cdd-3f3a449f20a1 DTSTART;VALUE=DATE:20230216 SEQUENCE:0 TRANSP:TRANSPARENT DTEND;VALUE=DATE:20230217 LOCATION:Διεύθυνση \nΑρχαία Ολυμπία Ηλείας\, Τ .Κ. 27065 SUMMARY:«Απόκριες με το Λύκειο των Ελληνίδων \nΠύργου» CLASS:PUBLIC DESCRIPTION:Περιγραφή \n\nΗ ΠΕ Ηλείας της Περιφέ ρεια Δυτικής\nΕλλάδας σε συνεργασία με τ ο Σωματείο\n«Λύκειο Ελληνίδων Πύργου»\nδ ιοργανώνουν εκδήλωση για τον\nεορτασμό τ ου εθίμου της Τσικνοπέμπτης\nστην Αρχαία Ολυμπία. \n X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE DTSTAMP:20230523T140000Z END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:21f66725-d060-4314-95db-7ead3f772604 DTSTART;VALUE=DATE:20220930 SEQUENCE:0 TRANSP:TRANSPARENT DTEND;VALUE=DATE:20221010 LOCATION:Διεύθυνση \nΘεολογική Σχολή Χάλκης\n( Κωνσταντινούπολη) SUMMARY:Αφιέρωμα στην «Ημέρα Εκπαιδευτικού» CLASS:PUBLIC DESCRIPTION:Περιγραφή \n\nΣτη Θεολογική Σχολή Χ άλκης\n(Κωνσταντινούπολη) - Αφιέρωμα στην \n«Ημέρα Εκπαιδευτικού»\, με τη\nσυμμετοχ ή της Φιλαρμονικής Λεχαινών\nκαι της Χορ ωδίας Μυρτουντίων\nΛεχαινών.\n X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE DTSTAMP:20230523T140000Z END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:4928d463-cd81-402c-900a-6655a96c5ea5 DTSTART;VALUE=DATE:20220811 SEQUENCE:0 TRANSP:TRANSPARENT DTEND;VALUE=DATE:20220812 LOCATION:Διεύθυνση \nΚουνουπέλι SUMMARY:Μουσική βραδιά τζαζ στο Κουνουπέλι\n υπό το σεληνόφως του Αυγούστου CLASS:PUBLIC DESCRIPTION:Περιγραφή \n\nΜε μουσική βραδιά τζα ζ στο Κουνουπέλι\nυπό το σεληνόφως της Αυ γουστιάτικης\nΠανσελήνου κλείνει την πα ρουσία του\nστην Ηλεία το 11ο Διεθνές Φεστ ιβάλ\nΑνδραβίδας-Κυλλήνης\, 11 Αυγούστου\, 2022.\n\nΣτην μαγευτική βραδιά που ξεκινά στ ις\n22:00\, θα μας ταξιδέψουν οι Jazz Tempo: Sax – Fo tis\nAthanasiou\, Piano – Vincenzo Giusto\, Guitar-Vocal –\nChristosPa nagiotopoulos\, Vocal – Vasiliki Tzara\, Contrabass –\nChristos Drouli as. \n\nΘα συμμετέχει με γλυκά και λικέρ ο\n Πολιτιστικός Σύλλογος Μανολάδας.\n\nΤο τέ λος του ταξιδιού του 11ου Διεθνούς\nΦεστι βάλ Ανδραβίδας-Κυλλήνης\, θα\nπραγματοπο ιηθεί στην Θεολογική Σχολή\nτης Χάλκης\, το πρώτο δεκαήμερο του\nΟκτωβρίου με τις ευλογίες του\nΠαναγιότατου Οικουμενικού Πατριάρχου\nκ.κ. Βαρθολομαίου\, με αφιέρω μα στην\n«Ημέρα Εκπαιδευτικού»\, με τη\nσυ μμετοχή της Φιλαρμονικής Λεχαινών\,\nτης Χορωδίας Μυρτουντίων και του\nΣυλλογου Φ ίλων Πολιτισμού Ανδραβίδας\nκαι Πεδινής Ηλειας «Η Εστία».\n X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE DTSTAMP:20230523T140000Z END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:e419c3c6-bc63-40e9-b07a-711e51bcdee7 DTSTART;TZID=UTC:20220808T180000 SEQUENCE:0 TRANSP:TRANSPARENT LOCATION:Διεύθυνση \nΚάστρο Χλεμούτσι SUMMARY:Τα «Χρώματα της Ήλιδας» στο Κάστρο\nΧ λεμούτσι CLASS:PUBLIC DESCRIPTION:Περιγραφή \n\nΣυνεχίζεται το 11ο Διε θνές Φεστιβάλ\nΑνδραβίδας-Κυλλήνης\n\nΜε μία ξεχωριστή συναυλία από τα\n«Χρώματα της Ήλιδας» στο Κάστρο\nΧλεμούτσι συνεχί ζεται σήμερα\, Δευτέρα\n8 Αυγούστου 2022\, το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ\nΑνδραβίδας-Κυλλήνη ς.\n\nΤο πρόγραμμα περιέχει τραγούδια\nεπι λογές από παλαιότερες παραστάσεις\nτους\ , δίνοντας έμφαση στον έντονο\nπαλμό και διάθεση να διασκευάσουν.\n\nΤο πρόγραμμα επιμελείται ο\nκαλλιτεχνικός διευθυντής \, Γιώργος\nΓκιντζίρης που θα είναι στο πι άνο και\nστην ηλεκτρική κιθάρα\, οι Παύλο ς\nΑυγερινόπουλος και Θανάσης\nΠουλακίδα ς στους τζουράδες\, ο Νίκος\nΣτεφανίδης σ την κιθάρα\, ο Δημήτρης\nΜαλεβίτης στο μπ άσο\, ο Δημήτρης Πανδής\nστα τύμπανα\, ο Πα ναγιώτης Καψάσκης στα\nκρουστά\, ενώ θα « ντύσει» με τη φωνή της\nτη βραδιά η Χαρά Σ κουλαρίκου.\n\nΏρα Έναρξης: 21:00\n\nΕίσοδος Ε λεύθερη\n DTSTAMP:20230523T140000Z END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:772d2b16-a120-4e6e-b5fd-dd0ca38173ab DTSTART;TZID=UTC:20220812T183000 SEQUENCE:0 TRANSP:TRANSPARENT LOCATION:Διεύθυνση \nΜουσείο Ιστορίας των Ολυ μπιακών\nΑγώνων της Αρχαιότητας (Σύγγρει ον) SUMMARY:Βραδιά πανσελήνου με την ορχήστρα τα \nχρώματα της Ήλιδας CLASS:PUBLIC DESCRIPTION:Περιγραφή \n\nΗ Ορχήστρα Τα Χρώματα της Ήλιδας\nπαρουσιάζει ένα πρόγραμμα αφ ιερωμένο\nσε παλαιότερες παραστάσεις το υς\,\nδίνοντας έμφαση στον έντονο παλμό κ αι\nδιάθεση να διασκευάσουν μελωδίες του \nΣαββόπουλου\, του Βαρδή και των\nΤερμιτώ ν\, αλλά και του Τσιτσάνη\, του\nΠλέσσα και του Χατζιδάκι με μια λίγο\nδιαφορετική π ροσέγγιση. Το πρόγραμμα\nεπιμελείται ο κ αλλιτεχνικός\nδιευθυντής Γιώργος Γκιντζ ίρης\, ενώ θα\nντύσει με τη φωνή της όλη τη βραδιά η\nΧαρά Σκουλαρίκου.\n DTSTAMP:20230523T140000Z END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:298abe12-8cda-41bc-a3e2-fc73924fe9db DTSTART;VALUE=DATE:20220810 SEQUENCE:0 TRANSP:TRANSPARENT DTEND;VALUE=DATE:20220812 LOCATION:Διεύθυνση \nΑίθριο Αρχαιολογικού Μο υσείου\nΑρχαίας Ολυμπίας SUMMARY:Χοροθεατρική παράσταση της ομάδας fre e\nfall: Apotypoma CLASS:PUBLIC DESCRIPTION:Περιγραφή \n\nΜια χοροθεατρική παρά σταση της ομάδας\nfree fall με χορογράφο την Χριστίνα\nΜερτζάνη\, με μουσική σύνθεση π ου έχει\nδημιουργηθεί αποκλειστικά για τ ην\nπαρουσίαση της παραγωγής\, με θέμα τη ν\nδιαφορετικότητα. Έξι χορευτές\nκαλούν ται επί σκηνής να αναμετρηθούν\nμε ένα έν τονα κινητικό υλικό σε\nσυνδυασμό με θεα τρικά στοιχεία\nανακαλύπτοντας πτυχές τ ης\nδιαφορετικότητάς τους και\nξεπερνώντ ας τα όριά τους.\n\nΕμπνευσμένοι από την μ ικρασιατική\nκαταστροφή και τις αλλαγές που\nεπέφερε στην Ελληνική επικράτεια με \nτην μεταφορά των πληθυσμών\, θέλουμε να\ nδημιουργήσαμε ένα έργο χορού και\nμουσι κής που διαπραγματεύεται τις\nεννοιολογ ικές διαστάσεις του\nξεριζωμού\, της αποδ οχής\, της\nενσωμάτωσης και κατ’ επέκτασ η του\nσεβασμού της διαφορετικότητας.\n\n* Η παραγωγή πραγματοποιείται στο\nπλαίσι ο του προγράμματος 2022\, του\nθεσμού “Όλη η Ελλάδα ένας\nΠολιτισμός” του Υπουργεί ου\nΠολιτισμού και Αθλητισμού.\n X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE DTSTAMP:20230523T140000Z END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:7786e884-9fa6-44b9-a3bd-989419fc7750 DTSTART;VALUE=DATE:20220808 SEQUENCE:0 TRANSP:TRANSPARENT DTEND;VALUE=DATE:20220810 LOCATION:Διεύθυνση \nΑρχαιολογικός χώρος – Α ρχαίο\nΓυμνάσιο SUMMARY:«Μoybadele ΟΛΑΤΖΑΚ» / «Θα γίνει ανταλλαγ ή» CLASS:PUBLIC DESCRIPTION:Περιγραφή \n\nΈνα ρέκβιεμ για τη Μικ ρασία με\nαφηγητές\, μετζοσοπράνο και λαϊ κό\nτραγουδιστή\n\nΑναδυόμενες από τον ζό φο της ιστορίας\,\nλάμνοντας στον χρόνο γ υναίκες\nδιαφορετικής ηλικίας και καταγ ωγής\nσυναντιούνται εδώ και τώρα. Ολυμπί α!\nΚαλοκαίρι του 2022! Διαλογικά\n«επεισόδ ια» δραματοποιούν τη φρίκη\nτου πολέμου\, την Ανταλλαγή των\nπληθυσμών\, την κατάρ ρευση της Μεγάλης\nΙδέας. Οι περφόρμερς\, ανώνυμα μέλη\nόλοι τους ενός τραγικού χο ρού\, που θα\nενώσουν τις φωνές τους στα ε μβόλιμα\nτραγούδια\, τους κωμούς και τις\n μονωδίες\, αναδεικνύουν τη\nθεατρικότητα της «μαρτυρικής»\nαφήγησης προκαλώντας τη συγκινησιακή\nδιέγερση του θεατή που αντικρίζει\nκατάματα τη βία της Ιστορίας . Η\nπροσφυγική αφήγηση αποδομείται και\n ενσωματώνεται σε ένα ιστορικό δράμα\nδωμ ατίου που άλλοτε μοιάζει με αρχαία\nτραγ ωδία και άλλοτε με μουσικό\nΡέκβιεμ.\n\n*Η παραγωγή πραγματοποιείται στο\nπλαίσιο του προγράμματος 2022\, του\nθεσμού “Όλη η Ελλάδα ένας\nΠολιτισμός” του Υπουργείου \nΠολιτισμού και Αθλητισμού.\n\n[https://www.cultur enow.gr/wp-content/uploads/2022/07/diethnes-festival-texnon-arxaias-olympi as-tha-ginei-antallagi.jpg]\n X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE DTSTAMP:20230523T140000Z END:VEVENT END:VCALENDAR